10 güzel kelime 10 berceste beyit

Klasik şiirimizde eşsiz şiirlerin söylenmiş olması, her şeyden önce bugün artık birçoğu unutulmuş kelimelerimizin güzelliğindendir. Türk edebiyatında, hem nesirde hem de şiirde en güçlü eserler, Türkçenin en güçlü olduğunu dönemlere ait. Fuzûlî’yi bütün zamanların en büyük şairlerinden biri yapan, içine doğduğu dil ve o dili oluşturan kelimelerdir. Böyle güzel kelimelerle örülen berceste beyitlerden küçük bir demet:

 

Berceste: güzel, latif, sanat değeri yüksek

Bin safsata bir mısra-ı bercesteye değmez!

İndimde esatir-i Felâtûn hezeyandır.

Yenişehirli Avni Bey

*

Ȃşinâ: tanıdık, bilinen

Hayâlinden gelir gam hâtıra cânâneden gelmez

Sitem hep âşinâlardan gelir bîgâneden gelmez

Nâbî

*

Sabâ: sabah meltemi

Biz bülbül-i muhrik-dem-i gülzâr-ı firâkız

Ateş kesilür geçse sabâ gülşenimizden

Selîmî (II. Selim)

*

Pervâ:Sakınma, korku

Dost bî-pervâ felek bî-rahm devrân bî-sükûn,

Derd çok hem-derd yok düşman kavî tâli’ zebûn

Fuzûlî

*

İbtila/iptila: düşkünlük, tiryakilik

Derd-ü mihnettir, belâdır adı aşk

Bir marazdır ibtilâdır adı aşk

Şeyh Galib

*

Rehâ: kurtuluş

Yâ Rab belâ-yi kayda Fuzûlî esîrdir.

Ol bî-dili bu dâm-i küdûretten et rehâ

Fuzûlî

*

Şekvâ: şikâyet

Bağteten olmuş iken tûtî gurâba hem nişîn,

Yine şekvâyı gurâb eyler garâbet bundadır

Nev’î

*

Mücellâ: cilalanmış

Ettik o kadar ref’-i teayyün ki Neşâtî

Âyine-i pür-tâb-ı mücellâda nihânız

Neşâtî

*

Zîbâ: güzel, süslü

Sana cism-i Hudâ-dâdın gibi zîbâ kumaş olmaz

Hevâ-yı kâle-i dîbâ-yı dehr-i bî-bekâdan geç

Selânikli Ahmet Meşhûrî

*

Temâşâ:  seyretme, seyir

Mestâne nukûş-ı suver-i âleme baktık

Her birini bir özge temâşâ ile geçtik

Nailî

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.