Kültürel Çalışmalar’ın babası: Raymond Williams

Raymond Williams, 1921 yılında Galler bölgesi sınırındaki Pandy köyünde doğdu. Küçük bir demiryolu memurunun oğluydu. İlkokulu köyde bitirdi. Orta­öğrenimini Abergavenny’deki bir devlet okulunda yaptıktan sonra, çalışmalarının akademik temellerini attığı Cambridge Üni­versitesi’ndeki Trinity College’i burslu olarak kazandı. I. Dünya Savaşı sıra­sında tanksavar yüzbaşısı olarak görev yaptı. 1946’da, Oxford Üniversitesi bünyesinde yetişkinlere yönelik bir eğitim prog­ramında öğretmen olarak çalışmaya başladı. 1961’de Cam­bridge Üniversitesi’ndeki Jesus College’da öğretim üyesi, 1974’te de aynı üniversitede tiyatro profesörü oldu. Kültür sos­yolojisi ve edebiyat eleştirisi üstüne çok sayıdaki kitabının yanı sıra, 1947’de, işçi sınıfı kültürünü olumlayan, sol tandanslı “Politics and Letters” adlı derginin kurucuları arasında yer aldı. “New Left Review” adlı Marksist dergide de birçok yazısı yayımlanan Williams, İngiltere’de Marksist kültür ve edebiyat kuramının gelişmesine önemli katkılarda bulundu.

 

Kül­türel materyalizm olarak nitelendirdiği yaklaşımla, kültürün edebiyat, dil, iletişim, ideoloji gibi çeşitli alanlarını incelemiş; bunların kurumlar, işbölümü, üretim biçimi, sınıflar ve demok­rasiyle ilişkisini temellendiren kapsamlı bir kültür kuramına yö­nelmiştir. Özel olarak da 18. yy’dan 20. yy.’a uzanan dönem için­de İngiltere’de kurumların ve ideolojinin gelişimiyle edebiyat arasındaki ilişkiyi ele almış, çağdaş tiyatronun gelişimiyle ilgilenmiştir. Kültür ve medya üzerine yaptığı analizlerle İngiliz Kültürel Çalışmalar Ekolüne kaynaklık etmiş olan Williams,  İngiltere’nin en saygın teorisyenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Çeşitli makaleleri ülkenin önemli yayın organlarında yayınlanan  Williams, 1968 ve 1972 yılları arasında 4 yıl boyunca BBC’de haftalık “Listener” (Dinleyici) isimli programı yapmıştır. Aynı zamanda  İngiliz “Art Council” (Sanat Konseyi)   üyesi de olan Williams 1988 yılında ölmüştür.

ESERLERİ

Eleştiri-İnceleme: Culture and Society, 1958, (Kültür ve Toplum); The Long Revolution, 1961, (Uzun Devrim); Communications, 1962, (İleti­şim); Modern Tragedy, 1966, (Çağdaş Trajedi); Drama from Ibsen to Brecht, 1968, (Ibsen’den Brecht’e Tiyatro), Orwell, 1971, The Country and the City, 1973, (Kır ve Kent); Television Technology and Cultural Form, 1974, (Televizyon Tek­noloji ve Kültürel Biçim); Marksizm and Literatüre, 1977, (Marksizm ve Edebiyat); Problems in Materialism and Culture, 1981, (Materyalizm ve Kültür Sorunları); Towards 2000, 1985 (İkibine Doğru) ve People of the Black Mountains, 1990 (Siyah Dağın İnsanları) Roman: Border Country, 1960 (Sınır Ülke), Second Generation, 1964, (İkinci Kuşak); The Volunteers, 1978, (Gönül­lüler)

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.